Author Topic: ขอความรู้เรื่อง ชนิดพันธุ์ในบัญชีอนุรักษ์, ไซเตส  (Read 14397 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

mickmax

 • Newbie
 • *
 • Posts: 9
พี่ๆ เพื่อนๆ ผู้รู้ทั้งหลายครับ
ขอความรู้เรื่อง ไซเตสและ ชนิดพันธุ์ในบัญชีอนุรักษ์ที่เกี่ยวข้องกับไม้เฟิร์นสาย
มีข้อสงสัยว่า em196
1. การครอบครอง, ขยายพันธุ์, จำหน่าย, จ่าย, แจก เฟริน์ประเภทไม้สายนั้นผิดกฎหมายหรือไม่ ? (ตามพรบ.ใด ?)
2. เจ้าหน้าที่ป่าไม้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไร ? และมีอำนาจหน้าที่ตามพรบ.ใดหรือไม่ในความรับผิดชอบตามหน้าที่ ? (งง)
3. ไม้สายตัวใดบ้างที่อยู่ในบัญชี ? (หรือจริงๆแล้วไม่มีในบัญชี)
สอบถามเพื่อขอความรู้ครับ เพราะได้ยินมาหลากหลายแบบจนงงไปหมด

ข m183อบคุณครับ m183wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
ไซเตส (CITES)

      ไซเตส (CITES) คือ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์
     (Convention on lnternationalTradein Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
  การอนุรักษ์เป็นการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนที่สุดที่สามารถทำได้
  และควรคุ้มครอง ไว้เพื่อประโยชน์ของชนรุ่นนี้และอนุชนรุ่นต่อไป ดังนั้นประชาชนและประเทศต่างๆ  สมควรเป็นผู้ให้ความคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชป่าของตนดีที่สุด  รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง  สำหรับการคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชป่าบางชนิดเพื่อไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์เกิน สมควร จากการค้าระหว่างประเทศ
 และประเทศภาคีในอนุสัญญาฯ จึงตระหนักถึงคุณค่าที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาของสัตว์ป่าและพืชป่าในด้านสุนทรีย ภาพ วิทยาศาสตร์
 วัฒนธรรม การพักผ่อนหย่อนใจ และเศรษฐกิจ อนุสัญญาฯ ได้กำหนดกรอบการปฏิบัติระหว่างประเทศในการทำการค้า
 ชนิดพันธุ์ที่กำลังจะสูญพันธุ์ โดยกำหนดให้ประเทศภาคีที่เป็นผู้ส่งออกและประเทศผู้นำเข้ามีความรับผิดชอบร่วมกันในการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์   สาเหตุของการมีอนุสัญญาไซเตส เนื่องมาจากปริมาณและมูลค่าการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าทั่วโลกมีปริมารและมูลค่ามหาศาลมีผลโดยตรง และ โดยอ้อม ต่อประชาชนในธรรมชาติทำให้ลดลงอย่างรวดเร็วจนบางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์ มีการลักลอบทำการค้ารองลงมาจากการค้ายาเสพติดเป้าหมาย & เจตนารมณ์ของอนุสัญญาไซเตส เพื่อต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชป่าในโลกเพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษย์ชาติของชนรุ่นนี้ และอนุชนรุ่นต่อไปโดยเน้นทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้จะสูญพันธุ์หรือถูกคุกคามจนอาจเป็นเหตุให้สูญพันธุ์ได้ในอนาคตโดยสร้างเครือข่ายทั่วโลกในการควบคุมการค้าระหว่างประเทศ ทั้งสัตว์ป่าและพืชป่าตลอดจนผลิตภัณฑ์

 พืชป่าในอนุสัญญาไซเตสที่ใกล้จะสูญพันธุ์

 บัญชีที่ 1 หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ห้ามทำการค้า โดยเด็ดขาดยกเว้นเพื่อการศึกษา วิจัย หรือขยายพันธุ์เทียมซึ่งจะต้องได้
รับการยินยอมจากประเทศที่จะนำเข้าเสียก่อน ประเทศส่งออกจึงจะออกใบอนุญาตให้ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความอยู่รอดของชนิดพันธุ์นั้นๆ ด้วย เช่น
กล้วยไม้หายากบางชนิด ได้แก่ กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี และฟ้ามุ้ย เป็นต้น

 บัญชีที่ 2 หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่มีแนวโน้มใกล้จะสูญพันธุ์ อนุญาตให้ค้าขายได้แต่ต้องมีการควบคุม ไม่ให้เสียหายหรือจำนวนประชากร
ลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วจนใกล้จะสูญพันธุ์ ทั้งนี้ประเทศที่จะส่งออกจะต้องควบคุมไม่ให้กระทบกระเทือนต่อการดำรงอยู่ของชนิดพันธุ์นั้น ๆ ในธรรมชาติ

 บัญชีที่ 3 หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วขอความร่วมมือจากประเทศภาคีให้ช่วยดู
แลในการนำเข้าด้วย กล่าวคือ จะต้องมีหนังสือรับรองการส่งออกจากประเทศถิ่นกำเนิด
ปริมาณพืชป่าในอนุสัญญาไซเตส
บัญชีที่ 1 310 ชนิด
บัญชีที่ 2 24,881 ชนิด
บัญชีที่ 3 6 ชนิด

"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
เฟินบางจีนัสจัดอยู่ในบัญชี 2 ค่ะ ลองอ่านดูนะคะ

พืชอนุรักษ์ หมายถึง พืชชนิดที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตสซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 โดยการออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยเรื่องพืชอนุรักษ์โดยเฉพาะพืชอนุรักษ์ เป็นพืชชนิดที่ประเทศสมาชิกอนุสัญญาไซเตสทั่วโลกได้เสนอให้ขึ้นบัญชีไว้โดยมีการพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาไซเตสซึ่งจัดขึ้นทุก ๆ 3 ปี ชนิดพืชเหล่านี้ได้พิจารณาและประเมินผลในหลาย ๆด้านแล้วว่าเป็นชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามอันเนื่องมาจากการค้าระหว่างประเทศและอยู่ในภาวะใกล้จะสูญพันธุ์ ประชากรในธรรมชาติลดลง รายชื่อชนิดพืชอนุรักษ์และข้อยกเว้นจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสมัยวาระการประชุมฯ

พืชอนุรักษ์มีอะไรบ้าง ? (CITES Appendices)

พืชอนุรักษ์แบ่งออกเป็น 3 บัญชี ดังนี้คือ 

     บัญชีแนบท้ายที่ 1 หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ห้ามทำการค้าโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะที่เก็บมาจากป่า ยกเว้น เพื่อการศึกษาวิจัย หรือได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือ ขยายพันธุ์เทียม เท่านั้น การค้าระหว่างประเทศจะต้องได้รับความยินยอมจากประเทศที่จะนำเข้าเสียก่อน ประเทศส่งออกจึงจะออกใบอนุญาตส่งออกได้ ทั้งนี้ต้องคำนึงความอยู่รอดของชนิดพันธุ์นั้น ๆ ด้วย ตัวอย่างเช่นกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีทุกชนิด ,เอื้องปากนกแก้ว เป็นต้น พืชในบัญชีนี้ มีประมาณ 298 ชนิด

       บัญชีแนบท้ายที่ 2 หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่ยังไม่ถึงกับใกล้จะสูญพันธุ์แต่มีแนวโน้มใกล้จะสูญพันธุ์ จึงยังอนุญาตให้ค้าขายได้ แต่จะต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายหรือไม่ทำให้จำนวนประชากรในธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็วจนใกล้จะสูญพันธุ์ ทั้งนี้ ประเทศที่จะส่งออกจะต้องควบคุมไม่ให้กระทบกระเทือนต่อการดำรงอยู่ของชนิดพันธุ์นั้น ๆ ในธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น พืชในวงศ์กล้วยไม้ทุกชนิด วงศ์แคคตัสทุกชนิด ปรงทุกชนิด หม้อข้างหม้อแกงลิงทุกชนิด เฟิร์นต้นทุกชนิด ละอองไฟฟ้า ระย่อม และกฤษณาทุกชนิด เป็นต้น พืชในบัญชีนี้ มีประมาณ 28,074 ชนิด

      บัญชีแนบท้ายที่ 3 หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่ประเทศสมาชิกใดประเทศหนึ่ง ต้องการคุ้มครองชนิดพันธุ์ของตนเองไม่ให้สูญพันธุ์ และขอความร่วมมือจากประเทศสมาชิกอื่นให้ช่วยตรวจสอบดูแลการนำเข้าให้ด้วย กล่าวคือจะต้องมีหนังสือรับรองการส่งออกจากประเทศถิ่นกำเนิดของพืชอนุรักษ์ในบัญชีแนบท้ายที่ 3 ที่ขึ้นบัญชีไว้ ตัวอย่างเช่น เมื่อย มณฑาเนปาล จากประเทศเนปาล เป็นต้น พืชในบัญชีนี้ มีประมาณ 45 ชนิด
« Last Edit: September 05, 2010, 11:42:43 AM by wanna »
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
ดังนั้นขอตอบเท่าที่ตอบได้ค่ะ

1. การครอบครอง, ขยายพันธุ์, จำหน่าย, จ่าย, แจก เฟริน์ประเภทไม้สายนั้นผิดกฎหมายหรือไม่ ? (ตามพรบ.ใด ?)

เฟินสายไม่อยู่ในบัญชีอะไรทั้งสิ้นค่ะ  การครอบครองหรือจำหน่ายจ่ายแจกขยายพันธุ์ ก็ไม่ผิด และไม่ต้องจดทะเบียนโรงเรือนขยายพันธุ์พืชอนุรักษ์ด้วยค่ะ


2. เจ้าหน้าที่ป่าไม้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไร ? และมีอำนาจหน้าที่ตามพรบ.ใดหรือไม่ในความรับผิดชอบตามหน้าที่ ? (งง)

ตอบ...  ถ้าคนขายเอาไม้ป่ามาขาย ก็มีความผิดอยู่แล้วค่ะ เพราะจะชี้แจงอย่างไรว่าไม้ที่ตัวเองเอามา เก็บมาได้ถูกต้องตามหลักหรือไม่  เค้าจะมีวิธีการเก็บของป่าที่ถูกต้องมานะคะ ว่าเก็บแบบไหน  เรื่องนี้ อุ๊ได้ฟังมาอีกที แต่ยังหาข้อมูลไม่เจอค่ะ


3. ไม้สายตัวใดบ้างที่อยู่ในบัญชี ? (หรือจริงๆแล้วไม่มีในบัญชี)

ตอบ...  ไม่มีค่ะ


***แก้ไข เรื่องไม้บัญชี2
« Last Edit: July 23, 2010, 02:01:56 PM by wanna »
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
ดังนั้นบอร์ดของเราจึงเข้มงวดพอสมควรเรื่องการนำไม้ป่ามาขายในบอร์ดนี้  บางทีก็ต้องลบลิงค์ที่นำมาฝากไว้  อาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ค้าบางท่านได้  แต่ก็จำเป็นต้องทำ

ส่วนเรื่องไม้เลี้ยง ไม่มีปัญหา ค้าขายอย่างไรไม่มีความผิดค่ะ เพราะเรามีแหล่งที่มาถูกต้อง ยืนยันได้

ยกตัวอย่างตอนอุ๊ไปส่งเฟินไปเมืองนอก ตอนเอาไปตรวจโรค  เจ้าหน้าที่จะดูว่า ไม้มีที่มาอย่างไร สภาพปลูกเลี้ยงหรือเป็นไม้ป่า  ถ้าเป็นไม้ป่า ต่อให้เป็นบัญชี2 ก็ไม่ให้ส่งออกค่ะ
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

mickmax

 • Newbie
 • *
 • Posts: 9
ขอบคุณมากครับ ขอสอบถามเพิ่มเติมนิดหน่อยครับ
4. บัญชีแนบท้ายที่ 2  เฟิร์นต้นทุกชนิด   ขอสอบถามว่า เฟิร์นสายและเฟิร์นต้น เหมือนกันหรือไม่ เพราะดูไม่เป็นต้น  m206
5. แหล่งที่มาของต้นไม้เกือบทั้งหมดก็มาจากป่า แล้วเราทั้งหลายก็นำมาเลี้ยง จนกลายเป็นเฟิร์นเลี้ยงแล้วก็ถูกต้องตามข้อกำหนดอย่างนั้นหรือครับ
6. การอ้างอิงแหล่งที่มานั้น โดยที่ถูกต้องแล้วเป็นไม้ที่จำลองการขยายพันธุ์มา เช่นการเพาะปลายหรือการใช้สปอร์ แล้วต้นแม่ที่นำมาเป็นแม่พันธุ์นั้น ผิดระเบียบหรือไม่ครับ7. การที่ฟาร์มทั้งหลายที่จะสามารถเพาะลูกไม้ได้ จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องและมีระเบียบวิธีการปฎิบัติอย่างไรครับ
7. การซื้อไม้จากชาวบ้าน หรือผู้ค้า หรือฟาร์ม ที่เขาแจ้งว่าเป็นไม้ที่ปลูกเลี้ยงไว้แล้วนั้น ผิดระเบียบหรือไม่ เพราะไม้ของเขาก่อนที่จะเลี้ยง (บางครั้งก็เพิ่งเลี้ยง)  m193 ไม้ทั้งหมดก็เป็นไม้ดิบมาทั้งนั้น

เบื้องต้นก่อนน่ะครับ เพราะเพิ่งเข้ามา กลัวโดนกวาดล้าง 5 5 5  1/7

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
4. บัญชีแนบท้ายที่ 2  เฟิร์นต้นทุกชนิด   ขอสอบถามว่า เฟิร์นสายและเฟิร์นต้น เหมือนกันหรือไม่ เพราะดูไม่เป็นต้น

ตอบ....เฟินสายไม่อยู่ในบัญชีพืชอนุรักษ์ค่ะ   เฟินต้นที่อยู่ในบัญชี2 มีดังนี้ค่ะ

วงศ์ไซยาธีเอซีอี Cyatheaceae หรือชื่อสามัญมั่วไปคือ Tree ferns หรือ เฟินต้น กูดต้น  ทั่วโลกมีประมาณ4 สกุล 590-647 ชนิด
ทุกชนิดพันธุ์ในสุกล Cyathea ทีเป็นพืชอนุรักษ์บัญชี2เช่น Cyathea australis, Cyathea cooper, Cythea dregei, Cyathea dealbata, กูดต้นดอยปุย(Cyathea spinulosa), กูดต้นดอยอ่างขาง (Cyathea chinensis), กูดต้นดอยสุเทพ กูดพร้าว (Cyathea latebrosa) เฟินหัวอ้ายเป็ด Cyathea contaminans,  มหาสแดง ( Cyathea gigantea), มหาสดำ( Cyathea podophylla), กูดโย่ง (Cyathea glabra), กูดต้น ( Cyathea borneensis) ฯลฯ

วงศ์ดิคซอนนิเอซีอี Dicksoniaceae  ชื่อสามัญทั่วไปเรียกว่า Tree ferns หรือ ว่านลูกไก่ เฟินต้นดิกโซเนีย  ทั่วโลกมี 6 สกุล 36 ชนิด
มีอยุ่2กลุ่มที่จัดเป็นพืชอนุรักษ์บัญชี2  ได้แก่พืชทุกชนิดในสกุล Dicksonia spp. (เฉพาะชนิดพันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกา)เช่น Dicksonia antarntica  Dicksonia blumei  Dicksonia fibrosa ฯลฯ  และว่านลูกไก่ หรือละอองไฟฟ้า (Cicotium barometz) เป็นต้น

โดยทุกส่วนของต้นพันธุ์ดังกล่าวไม่ว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิต รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวจัดเป็นพืชอนุรักษ์ยกเว้น เมล็ด สอร์ ละอองเกสร ต้นอ่อนหรือที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขนส่งในภาชนะที่ปลอดเชื้อ ไม่จัดเป็นพืชอนุรักษ์5. แหล่งที่มาของต้นไม้เกือบทั้งหมดก็มาจากป่า แล้วเราทั้งหลายก็นำมาเลี้ยง จนกลายเป็นเฟิร์นเลี้ยงแล้วก็ถูกต้องตามข้อกำหนดอย่างนั้นหรือครับ

ตอบ....ไม่มีอะไรผิดนี่คะ  เพราะเราเลี้ยงให้มันดำรงอยู่  ถ้าตอนซื้อเราไม่โดนจับไปเสียก่อนระหว่างการซื้อขายไม้ป่านะคะ


***แก้ไขเรื่องชนิดของเฟินต้น พืชอนุรักษ์บัญชี2
« Last Edit: July 23, 2010, 01:55:38 PM by wanna »
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊


6. การอ้างอิงแหล่งที่มานั้น โดยที่ถูกต้องแล้วเป็นไม้ที่จำลองการขยายพันธุ์มา เช่นการเพาะปลายหรือการใช้สปอร์ แล้วต้นแม่ที่นำมาเป็นแม่พันธุ์นั้น ผิดระเบียบหรือไม่ครับ

ตอบ... เราเอาต้นแม่มาเลี้ยงดู แถมขยายพันธุ์เทียม ได้มากมาย เมื่อได้มากพอ ก็เอามาจำหน่าย  ไม่ได้นำของป่าออกมาขาย  ดังนั้น หาผิดไม่เจอนะคะ


7. การที่ฟาร์มทั้งหลายที่จะสามารถเพาะลูกไม้ได้ จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องและมีระเบียบวิธีการปฎิบัติอย่างไรครับ

ถ้าเป็นการเลี้ยงไว้เพื่อจำหน่าย  ไม้ที่อยู่ในบัญชี1  ต้องขึ้นทะเบียนโรงเรือนค่ะ   แต่ถ้าเป็นไม้บัญชี2 หรือ 3 อาจจะอนุโลมไม่ต้องขึ้นทะเบียนนะคะ

อ่านเรื่องการขึ้นทะเบียนโรงเรือนได้ที่นี่ค่ะ  http://as.doa.go.th/pvp/cites1.html

ยกตัวอย่าง.... ตอนสมัยที่อุ๊เพาะเลี้ยงรองเท้านารีนั้น  อุ๊ได้ทำการขึ้นทะเบียนโรงเรือนที่ถูกต้องด้วยเช่นกันค่ะ  จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบว่าทำถูกต้องไหม  ไม้ที่ได้มาถูกต้องไหม  จะเอาไม้ป่ามาขึ้นทะเบียนโรงเรือนเพื่อการค้าสำหรับไม้บัญชี1  ไม่ได้ค่ะ   ต้นไม้นั้นๆจะต้องออกมาจากโรงเรือนที่ถูกต้องด้วยเช่นกัน โดยจะมีหมายเลขโรงเรือนที่เราซื้อต้นแม่พันธุ์มา เราจะเอารหัส ที่มีอยู่ใบเสร็จรับเงินที่ออกจากโรงเรือนที่ได้รับอนุญาต มาใช้ขึ้นทะเบียนเป็นต้นแม่พันธุ์ของเราต่อๆไป  จึงเป็นเรื่องยุ่งยากพอสมควรที่จะทำการขึ้นทะเบียนโรงเรือนเพื่อการค้าของไม้บัญชี1 ค่ะ  ในเมืองไทยจึงมีไม่กี่โรงเท่านั้นที่เป็นโรงเรือนที่ถูกต้อง  และโรงเรือนพวกนี้เท่านั้นที่จะส่งออกพืชขยายพันธุ์เทียมของพืชบัญชี1 ได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย7. การซื้อไม้จากชาวบ้าน หรือผู้ค้า หรือฟาร์ม ที่เขาแจ้งว่าเป็นไม้ที่ปลูกเลี้ยงไว้แล้วนั้น ผิดระเบียบหรือไม่ เพราะไม้ของเขาก่อนที่จะเลี้ยง (บางครั้งก็เพิ่งเลี้ยง)   ไม้ทั้งหมดก็เป็นไม้ดิบมาทั้งนั้น
ตอบ...  คำถามนี้อ่านจากที่ตอบไปข้างบน น่าจะได้รับคำตอบที่ครบถ้วนแล้วค่ะ

"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
สรุปว่า....

ถ้าเรามีเฟินต้นที่อยู่ในบัญชี2  ซื้อขายได้สบายใจถ้าเป็นไม้เลี้ยงไม่มีใครมาจับเราหรอก  แต่ถ้าเป็นไม้ป่า ก็อาจจะมีปัญหาตอนช่วงเราเดินเข้าไปซื้อในตอนที่ป่าไม้เค้ากำลังจับผู้ขายกันอยู่   เชื่อว่า เราเห็นเค้าจับกุมกันอยู่ เราก็คงไม่เดินเข้าไปซื้อแน่นอนอยู่แล้ว  แล้วสมมติว่า ถ้าเราซื้อแล้ว เอามาเลี้ยงดูที่บ้านเรา เพื่อความสวยงาม แถมไม่ได้ขายอีกต่างหาก  ใครที่ไหนจะมาจับเราได้คะ  เราเจตนาออกจะแสนดี ช่วยโลกนี้อนุรักษ์ไม้บัญชี2 อย่างสุดความสามารถ  ;) (เพราะเราเสียดายเงินในกระเป๋าเราเช่นกัน ถ้ามันต้องตายไป)  m169
« Last Edit: July 23, 2010, 01:52:01 PM by wanna »
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

ch@t

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 16,709
 • ดินดี ปลูกไม้งาม ต้องดินลุงชัช
มารับความรู้ใหม่ๆครับ...ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับ..... 8) 8)
คนเรานะบางครั้งก็ไม่ต้องพยายามวิ่งหาเป้าหมายหรอก เพียงแต่พยามยามหมั่นทำในสิ่งที่ตั้งใจ ท้ายที่สุดเป้าหมายก็วิ่งมาหาเราเอง...

เมษายน 56

mblovefern

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 317
 • อย่าให้เราตาย ก่อนที่เราจะตาย
สังสัยครับ ที่เค้าบอกว่าหิ้วเข้าประเทศเข้ามา มันเป็นอย่างไรครับ

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
สังสัยครับ ที่เค้าบอกว่าหิ้วเข้าประเทศเข้ามา มันเป็นอย่างไรครับ

พี่อุ๊จะใช้แต่การส่งมาทางไปรษณีย์ค่ะ

เรื่องหิ้วต้องถามพี่ชัช 55555
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
สังสัยครับ ที่เค้าบอกว่าหิ้วเข้าประเทศเข้ามา มันเป็นอย่างไรครับ

ถ้าเป็นพืชที่อยู่ในบัญชีไซเตส จะต้องทำเรื่องขอนุญาตินำเข้า และส่งออกจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ค่ะ
โดยจะมอบหมายให้ด่านตรวจพืช สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กำกับดูแลเรื่องนี้ค่ะ
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

Lugia

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 131
สุดยอดเจ๊อุ๊ ยังเทพเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน ข้าน้อยขอคารวะ m058

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
สุดยอดเจ๊อุ๊ ยังเทพเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน ข้าน้อยขอคารวะ m058

ไอ้หนูก็ชมเกินไป  +*-
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ